wtorek, 08 wrzesień 2020 16:04

O syndyku słów kilka

Syndyk Syndyk

Głównym zadaniem syndyka jest przeprowadzenie postępowania upadłościowego (w oparciu o procedurę regulowaną ustawą z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe).

W gruncie rzeczy rola ta sprowadza się do czynnością związanych z likwidacją majątku konkretnego podmiotu, zgodnie z obowiązującą zasadą optymalizacji – to jest tak, by roszczenia wierzycieli zaspokojone zostały w maksymalnie najwyższym stopniu. Syndyka https://pgpw.pl nie należy mylić przy tym z tak zwanym tymczasowym nadzorcą sądowym, który to jest organem powoływanym fakultatywnie na etapie postepowania zabezpieczającego.

 

Kto (i kiedy) może zostać syndykiem?

Syndyk, będący niegdyś zawodem, na tę chwilę jest jedynie funkcją w postępowaniu upadłościowym. Do jej pełnienia niezbędna jest licencja doradcy restrukturyzacyjnego, o którą ubiegać może się obywatel Polski (lub innego kraju Unii Europejskiej, a także Szwajcarii oraz państwa-członka Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) charakteryzujący się następującymi cechami:

pełną zdolnością do czynności prawnych,

 • znajomością języka polskiego w zakresie potrzebnym do pełnienia funkcji,

 • dyplomem ukończenia studiów wyższych, a także tytułem magistra (lub innym – równorzędnym),

 • nieposzlakowaną opinią (w rozumieniu przepisów),

 • niekaralnością,

 • wypłacalnością (równającą się brakiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego).

Wśród wymagań znajduje się ponadto zobowiązanie minimum trzyletniego zarządzania majątkiem upadłego lub też przedsiębiorstwem (albo wydzieloną jego częścią) w okresie piętnastu lat poprzedzających datę złożenia wniosku o uzyskanie licencji. Warunkiem koniecznym jest także złożenie egzaminu przed Komisją powoływaną przez ministra właściwego do spraw sprawiedliwości. Syndykiem nie może być również osoba będąca wierzycielem lub dłużnikiem upadłego. 

Prawa i obowiązki syndyka

Syndyk, zarządzając masą upadłości, zaspokaja roszczenia w sposób, który – w ramach dostępnych opcji – pozwoli zachować przedsiębiorstwo dłużnika. Do jego obowiązków należą również między innymi:

 • ustalenie składu całości masy oraz sporządzenie tak zwanego spisu inwentarza,

 • zawiadomienie o upadłości wierzycieli, a także: komornika, urzędów pocztowych (w celu przekazywania korespondencji upadłego), banków i innych instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw spedycyjnych lub przewozowych (w których to mogą znajdować się przedmioty należące do upadłego),

 • dokonywanie sprzedaży majątku,

 • ściąganie wierzytelności od ewentualnych dłużników upadłego,

 • wykonywanie działań sprawozdawczych, w tym składanie przekazywanie odpowiednich informacji sędziemu-komisarzowi,

 • sprawdzenie zgodności zgłaszanych wierzytelności, a także szereg innych kwestii, precyzowanych odpowiednimi zapisami ustawy. Syndykowi przysługuje również, rzecz jasna, prawo do wynagrodzenia – w pierwszym etapie do tak zwanego wynagrodzenia wstępnego, w kolejnym zaś, do zaliczki (w wysokości obejmującej maksymalnie 75% zapłaty pierwotnej). Osoba zarządzająca upadłym mieniem ma również prawo do zwrotu poniesionych wydatków.