poniedziałek, 16 listopad 2020 14:45

Czym tak właściwie jest PIT? 4 rzeczy, które trzeba wiedzieć o podatkach

PIT Online w 2021 roku PIT Online w 2021 roku

Czym tak właściwie jest PIT? 4 rzeczy, które trzeba wiedzieć o podatkach.

PIT - co to takiego? 

PIT (z angielskiego Personal Income Tax) to tzw. osobisty podatek dochodowy. Zgodnie z prawem, jest to podatek zaliczany do grona podatków bezpośrednich. Rozliczenie PIT można składać w dwojaki sposób - stacjonarnie bądź przez internet. Wszyscy eksperci przewidują, że PIT Online w 2021 roku z powodu pandemii będzie cieszył się jeszcze większą popularnością niż dotychczas.

PIT-em opodatkowane są wszystkie osoby uzyskujące dochody z następujących źródeł: 

  • praca - podatkiem jest objęte wynagrodzenie z umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło oraz każdej innej umowy, 
  • wolny zawód,
  • renty i emerytury, 
  • zasiłki,
  • działalność artystyczna, naukowa, publicystyczna, oświatowa. 

Oprócz tego, że PIT oznacza należny podatek od osób fizycznych, to jednocześnie jest to także dokument urzędowy, który jest rozliczeniem podatku od osób fizycznych. Deklarację podatkową PIT należy przygotowywać raz do roku w terminach określonych przez ustawodawcę. W deklaracji znaleźć się muszą informacje nie tylko o przychodach, ale także o kosztach, zaliczkach, ulgach, odliczeniach a także o wybranych formach opodatkowania. 

Skąd wziął się podatek PIT? 

O obowiązku sporządzania rocznych deklaracji podatkowych mówi ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warto wiedzieć, że wspomniany akt prawny od momentu jego uchwalenia w pierwotnej wersji, do tej pory nowelizowano już około 300 razy. Informacje o obowiązkach podatkowych znajdują się także Konstytucji RP oraz innych ustaw i ratyfikowanych umowach międzynarodowych. 

Kogo dotyczy obowiązek rozliczania PIT? 

Obowiązek rozliczania należnego podatku PIT dotyczy wszystkich osób, które są pełnoletnie oraz w ubiegłym roku posiadały jakiekolwiek dochody. Warto w tym miejscu wspomnieć, że młodzi ludzie w wieku 18-26 lat, którzy utrzymują się z tytułu umowy o pracę bądź umowy zlecenie nie muszą płacić podatku. Zwolnienie z podatku nie dotyczy jednak dochodów z umów o dzieło. 

Niepełnoletnie dzieci, które osiągnęły dochód, muszą rozliczać się na wspólnym formularzu wraz ze swoimi rodzicami. PIT pobiera się od polskich rezydentów podatkowych - od całości przychodów a także od tych osób, które nie są polskimi rezydentami podatkowymi. W przypadku nierezydentów podatek pobierany jest wyłącznie od tych przychodów, które uzyskały na terenie Polski. 

Kiedy upływa termin składania deklaracji PIT? 

Termin złożenia deklaracji PIT upływa każdego roku 30 kwietnia. Deklarację należy składać w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Koniec kwietnia jest jednocześnie także granicznym terminem zrealizowania płatności podatku (jeżeli nie były opłacane zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku). 

Podatek dla Urzędu Skarbowego można wpłacić w kasie Urzędu, w którym złożyliśmy deklarację podatkową, bądź przelewem na wskazane konto. Ta druga opcja jest znacznie korzystniejsza dla osób, którym zależy na tym, aby uporać się ze wszystkimi formalnościami jak najszybciej.