wtorek, 03 styczeń 2023 13:05

Wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności - co musi o nim wiedzieć zainteresowany przesunięciem terminu stawiennictwa w zakładzie karnym?

wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności Zdjęcie dodane przez Karolina Grabowska: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/mezczyzna-para-kobieta-siedzenie-7876290/

Skorzystanie z dobrodziejstwa ustawodawcy, czyli możliwości odroczenia kary pozbawienia wolności wymaga sporządzenia wniosku.

Jest to kluczowy element, dlatego też zainteresowani powinni być rozeznani w tym temacie.

W poniższym artykule podjęte zostanie próba przybliżenia informacji kluczowych związanych z wnioskiem o odroczeni kary pozbawienia wolności.

Wniosek o odroczenie kary - podstawowe informacje

Przede wszystkim należy pamiętać, że sam fakt złożenia wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności nie wstrzymuje wykonania kary. Oznaczać to może mniej więcej tyle, że pomimo iż skazany złożył wniosek o odroczenie kary to i tak zostanie wezwany do zakładu karnego w celu odbycia kary, na którą został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym.

Dzieje się tak z uwagi na istniejącą zasadę polskiego porządku prawnego zgodnie, z którą orzeczenia sądu otrzymują klauzulę wykonalności zaraz po uprawomocnieniu się tego orzeczenia.

Co więcej, płyną z powyższego dalej idące konsekwencje, ponieważ zdarzyć się może, że skazany nie dostosował się do wezwania do zakładu karnego myśląc, że przecież czeka na decyzje w sprawie odroczenia kary. Tym samym, może nastąpić sytuacja, w której to skazany zostanie siłą doprowadzony do zakładu karnego przez uprawnione ku temu organy państwowe.

Jeżeli wystąpi sytuacja, gdzie skazany pomimo skutecznego złożenia wniosku o odroczenie kary stawi się/zostanie siłą doprowadzony do zakładu karnego (z uwagi na brak wniosku o wstrzymanie wykonania kary) w celu odbycia zasądzonej kary to wniosek o odroczenie zostanie przekazany do sądu penitencjarnego i tam rozpoznany zostanie jako wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że konicznym wydaje się być, że wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności należy złożyć wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania wniosku o odroczenie kary, który zapewni, że żaden z powyższych scenariuszy nie dojdzie do skutku.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności składa się do sądu, który wydał wyrok skazujący jako pierwszy, czyli do sądu I instancji. Najczęściej jest nim właściwy sąd rejonowy, aczkolwiek może zdarzyć się, że sądem I instancji będzie właściwy sąd okręgowy (dzieje się tak w przypadku spraw o poważniejsze przestępstwa)

Wniosek powinien spełniać wszystkie kryteria formalne (czyli zawierać wszystkie konieczne elementy), ponieważ braki formalne skutkować mogą w pozostawieniu przez sąd wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek najlepiej złożyć zaraz po otrzymaniu wyroku skazującego, ponieważ zwykle pierwszą czynnością sądu wykonawczego jest wezwanie skazanego do stawiennictwa w zakładzie karnym w celu odbycia kary.

Uzasadnienie wniosku o odroczenie kary jako najważniejszy element wniosku

Uzasadnienie wniosku traktuje się jako element najważniejszy, ponieważ to właśnie w oparciu o jego treść sąd będzie rozstrzygał o decyzji w sprawie udzielenia odroczenia kary skazanemu wnioskodawcy.

Należy w nim szczegółowo opisać sytuację życiową skazanego, która przyczyniła się do konieczności odroczenia kary. Dodatkowym atutem będzie przytoczenie różnego rodzaju dokumentów potwierdzających stan rzeczy przedstawiany przez skazanego. Ułatwi to przekonanie sądu, że w danym przypadku faktycznie zachodzą przesłanki do udzielenia odroczenia wykonania kary.

Elementy wniosku o odroczenie kary - co powinien zawierać taki wniosek?

Zważając na treść powyższego artykułu należy wskazać, że wniosek o odroczenie kary powinien zawierać przede wszystkim:

  • oznaczenie sądu;
  • dane skazanego;
  • czas o jaki wnioskuje skazany;
  • uzasadnienie, dlaczego skazany stara się o odroczenie wykonania kary;
  • załączniki potwierdzające sytuację w uzasadnieniu np. zaświadczenia lekarskie, potwierdzenie o odbywaniu nauki, dokumenty finansowe;
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej (wniosek podlega staje opłacie w kwocie 80 zł).