sobota, 12 styczeń 2019 13:54

Jakość wód wprowadzanych do przyłączy wodociągowych

Woda jaka przepływa przez sieci i przyłącza wodociągowe podlega ścisłym przepisom które określają jej parametry. Są one bardzo precyzyjne ponieważ jest to woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Wymagania stawiane wodzie użytkowej

Zależnie od przeznaczenia woda powinna odpowiadać wymaganiom stawianym przez użytkownika. Woda do picia i potrzeb gospodarczych powinna odpowiadać podstawowym wymaganiom sanitarno-epidemiologicznym, które są określone w przepisach sanitarnych. W zasadzie tego rodzaju woda powinna spełniać następujące ogólne warunki:

 • powinna być klarowna, bezbarwna, bez zapachu, be smaku
 • nie powinna zawierać bakterii chorobotwórczych, pasożytów zwierzęcych oraz ich larw i jak
 • nie powinna zawierać związków trujących lub szkodliwych dla zdrowia, nadmiernych ilości związków wapnia jak również zbyt małyc
 •  powinna zawierać w odpowiedniej ilości składniki, które są potrzebne organizmowi ludzkiemu

Wszystkie wody występujące w przyrodzie zawierają pewne ilości zanieczyszczeń zawieszonych lub rozproszonych. Ich ilość i rodzaj zależą od środowiska, przez które woda przepływa. Zanieczyszczenia te dzielimy na fizyczne (muł, piasek, rośliny) i biologiczne (drobnoustroje, bakterie). Maja one wpływ na właściwości wody. Warunki jakie powinna spełniać woda w przyłączach i sieciach określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. Oraz z dnia 20 kwietnia 2010. Rozporządzenia te określają:

 • wymagania dotyczące wody przeznaczonej do spożycia rzez ludzi, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne
 • sposób oceny przydatności wody
 • minimalną częstotliwość badań wody i miejsc pobierania próbek w sieciach i przyłączach
 • zakres bada
 •  program monitoringu
 • sposób nadzoru nad materiałami wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody
 • sposób nadzoru na laboratoriami wykonującymi badania

Podstawowe wymagania chemiczne jakie powinna posiadać woda w przyłączach określa załącznik nr. 2 do ww. Rozporządzenia.
Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne fizykochemiczne oraz radiologiczne jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr. 3 do ww. Rozporządzenia.
Do wód przemysłowych zalicza się wody, które są bezpośrednio lub pośrednio używane do procesów technologicznych. Duże znaczenie mają wody używane do produkcji pary, wody kotłowej. W wielu gałęziach przemysłu woda używana jest jako surowiec np. W browarach dlatego powinna ona mieć skład i właściwości określone w przytoczonych przepisach. Największą ilość wody zużywa się do chłodzenia urządzeń przemysłowych.
Woda przed wprowadzeniem do sieci i przyłączy wodnych musi zostać uzdatniona. Procesy uzdatniania wody składają się z jednostkowych etapów, zależnych od składu wody surowej. Metody uzdatniania wody można podzielić na mechaniczne i fizyko-chemiczne.

Metody mechaniczne

Na te metody składają się procesy usuwania wszelkiego rodzaju zawiesin. Do usuwania grubych zawiesin z ujmowanej wody powierzchniowej służą kraty jako urządzenia wstępne. Sita służą do zatrzymywania drobniejszych zawiesin dlatego umieszcza się je za kratami. Osadniki służą do pozbywania się z wody drobnych zawiesin, które zaliczane są do łatwo opadających. Najczęściej stosowanymi osadnikami są zbiorniki w których zmniejsza się szybkość przepływu wody. Filtry Służą do usuwania z wody drobnych zawiesin których opadania jest tak powolne że nie mogą być usunięte w osadnikach. Działanie filtru polega na zatrzymywaniu zawiesin w wodzie przez złoże. W trakcie filtrowania zanieczyszczenia usuwane z wody wypełniają wolne przestrzenie pomiędzy ziarnami złoża i oblepiają wskutek absprpcji same ziarna.

Metody fizyko-chemiczne

Koagulacja polega na zjawisku fizyczno-chemicznym określanym jako flokulacja. Zachodzi ona w wodzie, gdy dodaje się do niej koloidalnych związków chemicznych. Następnie łączeni się tych cząstek w powstające kłaczki. Powstałe kłaczki wraz z zaobsorbowanymi zanieczyszczeniami mają właściwości do łatwego opadania. Najczęściej stosowanymi koagulantami są siarczan glinu i siarczan żelazawy.
Odżelazianie ma na celu usunięcie nadmiernej ilości żelaza z wody. W zależności od pochodzenia wody i jej charakteru stosowane są różne metody. Do wód podziemnych, które zawierają żelazo dwuwartościowe stosuje się napowietrzanie i filtrowanie przez złoże żwirowe. Jednocześnie przy zastosowaniu koagulacji usuwa się mętność i barwę.

Zmiękczanie wody, polega na usuwaniu z niej jonów wapnia i magnezu, jest stosowane głównie do uzdatniania wód przemysłowych.

EkoSan Instal Sp. z.o.o.
ul. Relaksowa 27/11
20-819 Lublin
http://ekosan-instal.pl/