czwartek, 22 sierpień 2019 12:36

Rejestracja UDT – wszystko, co chciałbyś wiedzieć

Rejestracja UDT Rejestracja UDT

Każde urządzenie podlegające dozorowi technicznemu przed dopuszczeniem do ruchu musi zostać zarejestrowane w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Sprawdź, jak przebiega rejestracja urządzenia oraz co powinieneś o niej wiedzieć.

Przebieg rejestracji urządzenia w UDT

Pierwszym etapem rejestracji urządzenia w UDT jest złożenie odpowiedniego wniosku o przeprowadzenie badania lub zmianę danych urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu. Eksploatujący do wniosku musi dołączyć dwa komplety dokumentacji urządzenia w języku polskim. Wniosek należy złożyć do lokalnego oddziału UDT.

Następnie wniosek jest weryfikowany przez oddział i po uzupełnieniu ewentualnych braków lub nieścisłości, inspektor UDT skontaktuje się z eksploatującym w celu określenia daty i miejsca przeprowadzenia badania odbiorczego.

Badanie odbiorcze ma na celu określenie, czy urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane. Badanie przeprowadzane jest w obecności eksploatującego będącego właścicielem urządzenia, a także w towarzystwie uprawnionego operatora i konserwatora.

Eksploatujący musi udostępnić urządzenie w finalnie zainstalowanej wersji oraz w pełni sprawne technicznie, przygotowane do eksploatacji. Poza tym konieczne jest udostępnienie obciążeń i przyrządów pozwalających inspektorowi na przeprowadzenie badania oraz zadbać o to, by otoczenie badanej dźwignicy było bezpieczne.

W trakcie badania technicznego inspektor przeprowadzana badanie stanu urządzenia, jego oznakowania i wyposażenia, a także przeprowadza próby techniczne w warunkach jego pracy. Po przeprowadzeniu badania sporządzany jest protokół z wykonanych czynności dozoru technicznego, który poświadczany jest podpisem przedsiębiorcy. Pozytywny wynik badania zezwala na eksploatację urządzenia, a na podstawie decyzji konieczne jest założenie księgi rewizyjnej urządzenia.

Co powinna zawierać dokumentacja urządzenia transportu bliskiego?

Wniosek o przeprowadzenie badania odbiorczego powinien być uzupełniony o dwa komplety dokumentacji technicznej UTB. W ramach dokumentacji technicznej należy załączyć:

  • rysunek zasilania urządzenia,
  • schematy instalacji pneumatycznej, elektrycznej i hydraulicznej,
  • sytuacyjny szkic złożonego urządzenia z uwzględnieniem warunków otoczenia,
  • instrukcję eksploatacji,
  • kopię świadectw ewentualnych badań,
  • dokumentację uzupełniającą.

Urządzenia nowe a wcześniej zarejestrowane – tryb postępowania

Rejestrując nowe urządzenie, należy przedstawić wniosek o objęcie dozorem technicznym w formie pisemnej i załączyć dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej. Po przeprowadzeniu badania i wystawieniu protokołu z badania wydawana jest decyzja zezwalająca na eksploatację. Następnie drogą pocztową eksploatujący uzyskuje księgę rewizji i rachunek za wykonane badanie.

W przypadku urządzenia objętego wcześniej dozorem technicznym należy złożyć wniosek o ponowne objęcie dozorem technicznym, a w przypadku gdy urządzenie było zarejestrowane uprzednio w innym oddziale UDT, do wniosku należy załączyć kopię ostatniego protokołu i decyzji inspektora. Po zweryfikowaniu dokumentów rejestracja UDT przebiega w identyczny sposób.